«Våre» prinsipper andre steder?

Vi mener at en skole basert på våre ideer og idealer er en skole som tar HELE barnet på alvor.  Vi tenker ikke bare på at barna skal huske mest mulig faktakunnskap, på at de skal mestre et fastsatt sett med ferdigheter, eller at de skal kunne fungere sosialt i et ferdigspikret skolemiljø.  Tvert om vil vi at skolen skal være et dynamisk fellesskap der barna setter premissene på lik linje med de voksne. I dette demokratiske fellesskapet, der de voksne selvsagt har et helt spesielt ansvar, vil vi at barnas lærelyst skal blomstre ut fra  hvert enkelt barn sitt iboende ønske om å lære, om å delta.  Igjen – vi tar hele barnet på alvor!

Man kan kanskje tro at vi er alene om å ønske en skole med innslag av disse elementene?  Løfter vi blikket, ser vi at slik er det ikke.  Riktig nok har «fellesskapet» en særlig viktig posisjon i våre ideer; Gjennom skoledemokrati etablerer og utvikler vi fellesskapet, gjennom aldersblanding styrker vi fellesskapet, og med fellesskapet som grunnlag og støtte lærer vi det som er viktig for oss, det vi trenger, det som gir oss glede og det som utvikler oss. Når vi leser om skoler andre steder i verden, er det ikke alltid lett å se hvilke verdier og menneskesyn de har.  Men det er desto lettere å se hvordan de  praktisk innretter seg.  Og her er vi ihvertfall ikke alene.

Det finnes skoler rundt omkring i verden der aldersblanding spiller en viktig rolle.  Det finnes skoler som er demokratiske til det ytterste, og det finnes skoler med mange innslag av elevinitiert læring.  Også innenfor den offentlige norske skolen finner vi spredte forsøk på noe av det vi forsøker å oppnå i vår skole.  Disse skolene og organisasjonene deler ikke nødvendigvis vårt syn på barn og læring – men de fokuserer gjerne på noen av de elementene som vi benytter oss av for å få den skolen vi ønsker.

Et søk på wikipedia avdekker en lang liste av demokratiske skoler.  Her har til og med Nyskolen i Oslo kommet med.  Herfra kommer vi videre til interessante artikler om demokratisk utdanning.

Det finnes en egen internasjonal organisasjon «Alternative Education Resource Organization,» som arbeider for å fremme måter å drive skole på som setter barna i fokus – noe de mener gjelder for demokratiske skoler.

Vårt syn på elevinitiert læring finner vi blant annet igjen i synet til «World Education Fellowship» (Tidligere «New Education Fellowship.»

Våre Jenaplan-røtter finner vi selvsagt igjen i de mange Jenaplanskolene i Nederland og Tyskland.  Mange skoler springer ut fra det samme pedagogiske «miljøet» som oss.

Aldersblanding er en historisk vanlig praksis i mange små skoler i Norge.  For de skolene som baserer seg på elevinitiert læring, er en naturlig konsekvens også aldersblanding.  Vi mennesker er ikke interessert i, eller mottagelige for de samme tingene til nøyaktig samme alder – derfor vil læregrupper i slike skoler naturlig være aldersblandet.

Alt dette er bare en liten flik av det arket som beskriver alle de skoler som deler noen av våre elementer.  Vi er såvisst ikke alene om å fokusere på disse tingene.