Årsmøte

Tid: Mandag 24. November 2008 kl 18:00
Sted: Nyskolen i Oslo

Alle medlemer inviteres med dette til årsmøte i Forum Ny Skole. Organisasjonen har de senere
årene ikke vært særlig aktiv, og det er nå ønskelig å få på plass noen mennesker som har tid og vilje
til å jobbe for organisasjonen slik at vi kan ha et fungerende styre og på denne måten inspirere til
mer aktivitet og større synlighet for nyskolesaken. Denne møteinnkallingen blir kunngjort på
nyskole.org, sendt med brev til dem som har ukjent epostadresse, og på epost til øvrige medlemer.

Saksliste:

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to personer til å underskrive protokoll
  5. Orientering om situasjonen i Forum Ny Skole
  6. Daglig leder Ellen Steina orienterer om Nyskolen i Oslo
  7. Synliggjøring/arbeid/aktiviteter fremover
  8. Valg av nytt styre
  9. Eventuelt