Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform for Forum Ny Skole

 

Kritikk av dagens skole

Vårt skolesystem ble utformet i kongeriket Preussen i begynnelsen av 1800-tallet. Det ble laget for et annet samfunn i en annen tid. Kunnskap om barnenaturen og om hvordan læring skjer forelå knapt på den tiden, og undervisningen foregikk ved tvang. Siden den gang har det faglige innholdet i skolen blitt endret, og lærerens rolle gått fra å være opphøyd skolemester til koselig lærer. Strukturener likevel den samme. Elevene grupperes etter alder og samles i klasserom. Læreren forbereder timene, og elevenes oppgave er å gjøre det de blir bedt om.

Skoler rundt om i landet rapporterer i dag om problemer med mobbing, uro og umotiverte elever. Forum Ny Skole ser disse problemene i sammenheng med vårt skolesystem. Når alle skal lære det samme til samme tid fører det til kjedsomhet for de flinkeste og nederlagsfølelse for de som ligger etter. Slik blir skolestrukturen et hinder for at elevene kan ta i bruk sin nysgjerrighet og skaperevne.

En ny pedagogikk

Alle barn kommer til verden med lærelyst og vitebegjær. Vi trenger en skole som kan møte barnets entusiasme. Skolen må gi barnet muligheter til å utvikle sine kunnskaper og sine ferdigheter. Dette må skje på barnets premisser og i barnets tempo. Det er ikke sånn at undervisning automatisk fører til læring. De beste læreforutsetninger oppstår når det som skal læres oppleves å ha personlig relevans, og når det tas utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. Elevene bør derfor selv bestemme: HVA de skal lære, NÅR de skal lære og HVORDAN de skal lære det. Læring oppstår imidlertid ikke i et vakuum….

Læring og selvdannelse bygger på fire «urformer:» språk, lek, arbeid og fest. Dette er sammen med de indre kildene til læringen; nysgjerrigheten, interessen, oppfinnsomheten, kreativiteten, selvtilliten, konsentrasjonen, oppmerksomheten og refleksjonen hos den som lærer, de viktigste ingrediensene i en skole. Det sosiale fellesskapet, de materielle forholdene og barnets indre drivkrefter utgjør sammen grunnlaget for all læring.

Når et barn gjennom dynamisk samspill med sine omgivelser får utfordret sine oppfatninger, kunnskaper og ferdigheter, vil det ta i bruk sine evner til å tilegne seg nye kunnskaper.

Læreren er viktig for barnet som rollemodell, veileder og støtte. Gjennom samtaler med læreren kan barnet få hjelp til å sortere sine erfaringer, og gis støtte til å realisere sine prosjekter. Gjennom å se hvordan læreren løser situasjoner, får barnet en erfaring i forhold til hvordan det selv kan løse lignende situasjoner.

 

Vår skolemodell

Vår skolemodell bygger på synet på skolen som et lite samfunn. Vi vil oppløse klassestrukturen og avfeier «sitte stille – tie stille» -tanken. Fri bevegelse og varierte aktiviteter ligger til grunn for vår skole.

I et samfunn -også et skolesamfunn, er det likevel forskjellige oppgaver som skal løses, og dette krever en viss struktur. Søskengrupper og skolemøte er sentrale begreper i vår skolemodell.

Søskengruppene består av inntil tolv barn fra ulike årskull, og er barnas faste organisatoriske enhet. Medlemmene i disse gruppene har gjensidig ansvarog omsorg for hverandre, praktisk, faglig og sosialt og hver gruppe er tilknyttet en kontaktlærer. Gruppene har etter tur ansvar for praktiske oppgaver på skolen. Eksempel på oppgaver kan være å lage og servere skolelunsj, holde skolen ryddig og ren, organisere skolemøtet, lage skoleavis og utføre mindre reparasjoner.

Skolemøtet er skolens fremste samlingspunkt og stedet hvor det tas avgjørelser for skolens daglige liv. Alle barn og voksne har tale og stemmerett, og det kan innkalles til skolemøte etter behov. Saker som kan tas opp på skolemøtet er blant annet avtaler om undervisningsgrupper, konflikter, innkjøp og arrangering av utflukter. Sammen med søskengruppene kan også skolemøtet brukes aktivt mot mobbing. Skolemøtet er vesentlig for at skolen skal fungere slik fellesskapet ønsker, men er også viktig da en demokratisk praksis på skolen kan hjelpe elevene til å utvikle seg til kompetente samfunnsborgere.

En skole etter denne modellen, med demokratisk organisering, kunnskapsrike og praktisk dyktige voksenpersoner, et trygt og godt miljø, og et variert utvalg av bøker og materialer, kan tilby et ideelt utgangspunkt for barnets utvikling både faglig og sosialt.

 

Vedtatt 09.01.01

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *