Vedtekter

Vedtekter

§ 1. Formål

Forum Ny Skole har som formål å:

  1. Spre kjennskap til Forum Ny Skoles pedagogikk
  2. Bistå ved opprettelse av friskoler grunnlagt på Forum Ny Skoles pedagogikk
  3. Påvirke den offentlige skolen til å igangsette forsøk med Forum Ny Skoles pedagogikk
  4. Gi oppfølging til skoler som er tilknyttet organisasjonen.

§ 2. Medlemskap

  1. Medlemskap gis ved tilslutning til organisasjonens pedagogiske plattform, samt betaling av en til en hver tids gjeldende medlemskontingent.
  2. Medlemskap kan tegnes av enkeltpersoner og institusjoner.

§ 3. Lokallag

Medlemmer i geografisk nærhet oppfordres til å danne lokallag. I lokallagene kan ideer og erfaringer utveksles og prosjekter organiseres.

 

§ 4. Foreningens styre

Foreningens styre skal velges på landsmøtet, og leder foreningen i perioden frem mot neste landsmøte. Styret skal:

  1. Bidra til oppfyllelse av foreningens formålsparagraf
  2. Foreta økonomiske prioriteringer på foreningens vegne, samt føre regnskap med foreningens økonomi.
  3. Innkalle til nytt landsmøte.

 

§ 5. Signatur

Signatur på foreningens vegne kan foretas av styrets leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

 

§ 6. Landsmøtet

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og avholdes minst hvert 2. år. Alle medlemmer har møte-, tale-, og stemmerett på landsmøtet.

 

§ 7. Vedtektsendringer

Vedtektene kan endres på landsmøte ved kvalifisert flertall.

 

§ 8. Opphør

Om foreningens virksomhet opphører skal eventuelle midler overføres til annen organisasjon eller institusjon som ved sitt formål eller eksistens fremmer Forum Ny Skoles pedagogikk.